Produktübersicht - Schistosoma mansoni


Bestell-Nr.Antikörper-Spezifität/ Reagenz/ AnalytIg-KlasseSubstratKalibration/ SpeziesFormat
EI 2300-9601 G
Schistosoma
IgG

semiquantitativ
96 x 01
EI 2300-9601 M
Schistosoma
inkl. IgG/RF-Absorbens
IgM

semiquantitativ
96 x 01
FI 2300-1005 G
FI 2300-1005 M
FK 2300-1005
Schistosoma
mansoni
IgG
IgM

Gefrier-
schnitte
Schistosoma
mansoni, adult
10 x 05 (Testsatz)
10 x 05 (Testsatz)
10 x 05 (Einzel-OT)
CI 2300-0101 Z
CI 2300-0102 Z
Schistosoma mansoni
negative Kontrolle
IgA, IgG, IgM0,1 ml
0,25 ml
CI 2300-0101 G
CI 2300-0102 G
Antikörper gegen Schistosoma mansoni
IgG-positive Kontrolle
IgG0,1 ml
0,25 ml
CI 2300-0101 M
Antikörper gegen Schistosoma mansoni
IgM-positive Kontrolle
IgM


0,1 ml